Cơ cấu tổ chức

- Tổ chức bộ máy của Công ty

* Hội đồng quản trị:

 

+ Ông Hồ Hữu Hành

Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trần Văn Khanh

Thành viên HĐQT

+  Ông Trần Quốc Chung

Thành viên HĐQT

+ Ông Lý Tuấn Anh

Thành viên HĐQT

+ Ông Đoàn Ngọc Châu

Thành viên HĐQT


 
 

* Ban giám đốc Công ty:

 

+ Th.S KSXD Trần Văn Khanh

Tổng giám đốc

+ KSXD Đoàn Ngọc Châu

Phó Tổng giám đốc

 

 

* Ban Kiểm soát:

 

+CN Trần Thị Huế

Trưởng ban

+CN Nguyễn Minh Công

Thành viên

+CN Vũ Thị Hà

Thành viên

 

 

+ Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty có sự tham gia của những chuyên gia khoa học đầu ngành, những chuyên gia hoạt động thực tiễn

Nghề nghiệp

CBNV

(người)

Cộng tác viên

(người)

Tổng số

I/Trình độ trên đại học:

07

08

15

1-Về Kiến trúc và xây dựng

04

05

09

2-Về nghệ thuật cổ và lĩnh vực khác

03

03

06

3- Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty có sự tham gia của những chuyên gia khoa học đầu ngành, những chuyên gia hoạt động thực tiễn

 

 

 

II/Trình độ đại học:

75

48

123

1-Kiến trúc sư; Họa sỹ; Nhà điêu khắc

25

20

45

2- Kỹ sư xây dựng

16

16

32

3-Kỹ sư cơ khí, điện, nước và KS khác

8

04

12

4-Cử nhân kinh tế, luật học

26

08

34

III/Trình độ cao đẳng, trung cấp:

11

06

17

IV/Nghệ nhân,công nhân kỹ thuật chuyên ngành bậc cao

24

18

42

V/Công nhân KT và lực lượng LĐ ngắn hạn, thời vụ

180

250

430